Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Historia lokalna" pt. "10 lat Polski w Unii Europejskiej - co z przedwojennych zabudowa? olszty?skich uda?o si? uratowa? dzi?ki wsparciu UE". Spotkanie odb?dzie si? 11 grudnia 2014 o godz. 17.00 w Domu Kopernika, przy ul. Partyzantów 3 w Olsztynie. Odczyt poprowadzi Miejski Konserwator zabytków - Anna Juszczyszyn.

Odczyt z cyklu "Historia lokalna" zrealizowano przy wspó?udziale finansowym: Samorz?du Miasta Olsztyn oraz Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Spo?ecznych, Rodziny i Integracji