Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. "Smak wschodniopruski - podró? przez histori? regionu z no?em i widelcem", organizowane w ramach projektu "O?ywienie Domów Spotka?" Zwi?zku Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno-Kulturalnych w Polsce.

Spotkanie odb?dzie si? 3 grudnia 2014 o godz. 17.00 w Domu Kopernika.

W programie m.in.: wyk?ad, wspólne przygotowanie potraw, degustacja.

?ród?em finansowania projektu s? ?rodki Ministerstwa Spraw Wewn?trznych Republiki Federalnej Niemiec za po?rednictwem Zwi?zku Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno-Kulturalnych w Polsce